Kancelaria Radców Prawnych

Turula i Szyszka

Spółka Cywilna

prawo spółek handlowych prawo cywilne prawo pracy prawo administracyjne prawo gospodarcze prawo spadkowe

Kancelaria Radców Prawnych Turula i Szyszka Spółka Cywilna

ul. Sokolska 78 / 104, 40-087 Katowice

NIP: 634-00-24-592, REGON: 271959014

Zakres usług

Skład osobowy Kancelarii gwarantuje fachowość, rzetelność oraz wieloletnie, bogate doświadczenie, zwłaszcza w problematyce:

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców
 • zakładanie, zawieszanie działalności gospodarczej
 • tworzenie i rejestracja spółek, zmiany umowy spółki: umowy, regulaminy,
 • zabezpieczenie i dochodzenie wierzytelności i in.
 • umowy handlowe
 • zabezpieczenia wierzytelności
 • porozumienia płatnicze
 • ugody
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie w sporach z dłużnikami/wierzycielami
 • projekty uchwał na Zgromadzenie Wspólników
 • pomoc prawna w zakresie prawa pracy
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 • umowa o pracę
 • rozwiązanie stosunku pracy
 • dochodzenie zaległych wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • odszkodowania za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • przywrócenie do pracy
 • umowa o zakazie konkurencji
 • odpowiedzialność materialna pracowników
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
 • regulaminy pracy, wynagrodzenia ZFŚS
 • reprezentacja klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu
 •  
Prawo spadkowe
 • testament
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zrzeczenie się dziedziczenia
 • odrzucenie spadku
 • dział spadku
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • zachowek
Prawo cywilne
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych: umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa sprzedaży, umowa dzierżawy i in.
 • reklamacje
 • dochodzenie wierzytelności
 • ochrona przed bezzasadnymi roszczeniami
 • odszkodowania
Prawo administracyjne
 • reprezentowanie klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych do WSA
 • skargi kasacyjne do NSA
Restrukturyzacja i upadłość
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej, upadłości przedsiębiorców i spółek
 • wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego

Kancelaria świadczy kompleksowo obsługę w zakresie dochodzenia należności od dłużników, zarówno na etapie przedsądowego postępowania polubownego, postępowania przed sądem, jak i egzekucji komorniczej.

 

Odpowiednio do indywidualnych potrzeb Klientów, Kancelaria oferuje usługi jako stałą lub doraźną obsługę prawną, świadczoną najczęściej w następujących formach:

 

 1. porad i konsultacji prawnych, udzielanych w siedzibie Kancelarii, u klienta lub zdalnie;
 2. opinii prawnych sporządzanych w formie pisemnej;
 3. doraźnych wizyt i konsultacji radcy prawnego w siedzibie Klienta odpowiednio do jego potrzeb;
 4. stałych dyżurów w siedzibie Klienta;
 5. opracowywania projektów umów i kontraktów;
 6. konsyliów zespołowych w sprawach o szczególnym charakterze w siedzibie Klienta;
 7. prowadzenia spraw przed sądami i innymi organami orzekającymi;
 8. obsługi zgromadzeń wspólników i innych obrad;

O kancelarii

Profesjonalne usługi radców prawnych.

Kancelaria Radców Prawnych Turula i Szyszka jest spółką cywilną założoną w 1993 roku przez ówczesny zespół radców prawnych Huty BAILDON, działającą pierwotnie pod nazwą Kancelaria Prawnicza K.Balion i Wspólnicy. Od tego czasu nazwa Kancelarii ulegała kilkakrotnie zmianom, jednak cały czas zachowana została ciągłość organizacyjna i podmiotowa. W toku prowadzonej działalności Kancelaria wykonywała stałą obsługę prawną w sumie kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych, początkowo głównie z branży przemysłu hutniczego, rozszerzając stopniowo zakres na podmioty z innych branż, szczególnie  budowlanej, wydawniczej i produkcyjnej.

                W chwili obecnej wspólnikami Kancelarii są radcowie prawni Wojciech Turula oraz Urszula Szyszka.

W razie potrzeby ilość zatrudnianych prawników ulega zwiększeniu, odpowiednio do potrzeb klientów.

Ciekawe tematy

Rekompensata przyznawana jest w formie dodatku do kapitału początkowego i…

Dowiedz się więcej

Czym jest przewlekłość a czym bezczynność ? Kiedy możemy się na nie powołać?
W postępowaniu administracyjnym obowiązuje ogólna zasada szybkości postępowania, co oznacza że organy administracji  publicznej  powinny  działać  w  sprawie  wnikliwie  i  szybko,  posługując  się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Innymi słowy mówiąc organy  administracji  publicznej  obowiązane  są  załatwiać  sprawy  bez zbędnej zwłoki, zwłaszcza te sprawy,  które  mogą być  rozpatrzone  w  oparciu  o  dowody  przedstawione  przez  stronę  lub  w  oparciu  o fakty  i  dowody  powszechnie  znane  albo  znane  z urzędu  organowi,  przed  którym

Dowiedz się więcej

W wypadku niektórych pracodawców, specyfika prowadzonej działalności powoduje występowanie znacznych różnic w poziomie zapotrzebowania na pracę w poszczególnych okresach czasu i uzależnienia natężenia pracy np. od cyklu dostaw czy pór roku. Potencjalnie może narażać to pracodawcę na szereg negatywnych konsekwen

Dowiedz się więcej

Testament – czyli rozporządzenie na wypadek śmierci – nie musi mieć formy aktu notarialnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego podstawową formą testamentu zwykłego jest bowiem testament własnoręczny, a więc sporządzony samodzielnie przez daną osobę (spadkodawcę).  Testament taki dla swej ważności powinien być zapisany w całości pismem ręcznym i podpisany, a ponadto opatrzony datą. Spadkodawca nie może więc

Dowiedz się więcej

Cennik usług prawnych

Kancelaria świadczy usługi dla klientów indywidualnych w ramach jednorazowych zleceń (np. udzielenie porady prawnej), jak i umów o stałą obsługę prawną zawieranych z przedsiębiorcami. Wynagrodzenie jest każdorazowo ustalane indywidualnie z klientem i uzależnione jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy.

Stosowane formy rozliczeń: stawka godzinowa, stałe wynagrodzenie ryczałtowe, honorarium oraz premia za wynik.

W wypadku stałej, kompleksowej obsługi prawnej wykonywanej na rzecz podmiotów gospodarczych, wysokość wynagrodzenia ryczałtowego zaczyna się od 1200 miesięcznie netto. W ramach takiej stałej obsługi, sprawy sądowe rozliczane są po zakończeniu procesu i wyegzekwowaniu należności od przeciwnika, na podstawie przepisów dotyczących opłat za czynności radców prawnych.

Nasz zespół

Doświadczenie, lata praktyki oraz duże grono klientów, to elementy wyróżniające naszą kancelarię RADCÓW PRAWNYCH.

Wojciech Turula

Radca prawny Katowice

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo (1985-1990),  odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach zakończoną zdanym egzaminem radcowskim. Od 1995 r. związany z Kancelarią Radców Prawnych, w której działa do dziś. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących działalności w zakresie budownictwa, działalności wydawniczej oraz prawa pracy i prawa spółek handlowych. Posiada też doświadczenie w sprawach związanych z reprezentowaniem podmiotów kościelnych.

Urszula Szyszka

Radca prawny Katowice

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo (1995-2000),  odbyła aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach zakończoną zdanym egzaminem radcowskim. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Prawo Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (10/2006 – 10/2007),  studia podyplomowe na kierunku Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (12/2007 – 05/2008). Ukończyła kurs językowy na Sorbonie w Paryżu oraz staż w Fundacji FERCIS w Paryżu, gdzie zajmowała się nawiązywaniem współpracy francusko-polskiej w celu realizacji projektów europejskich. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, w tym dotyczących projektów z funduszy unijnych, oraz prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Skontaktuj się z nami

Spotkania z klientami odbywają się w siedzibie Kancelarii lub w miejscu uzgodnionym z klientem, przed wizytą w Kancelarii należy dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny spotkania.

Siedziba

ul. Sokolska 78 / 104

40-087 Katowice

NIP: 634-00-24-592

REGON: 271959014

kontakt@rprts.pl

Connect

Nasi klienci

Wśród naszych klientów znaleźli się m.in.

Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny” w Katowicach
INSTYTUT GOŚĆ MEDIA z siedzibą w Katowicach
RECO Konserwacja Zabytków spółka z o.o. w Katowicach
KONIOR Przedsiębiorstwo Budowlane spółka z o.o. w Katowicach
KONIOR Firma Projektowo Budowlana sp.j. w Katowicach
JUBIRA FHU z siedzibą w Sosnowcu
Węgliki Spiekane „BAILDONIT” spółka z o.o. w Katowicach
F.H.U.P. PATUCHA i JAGIEŁŁO sp. j. z siedzibą w Jaworznie
Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach
Kamienica Rynek 7 spółka z o.o. w Katowicach
Europharma M.Rachtan spółka z o.o. w Katowicach
Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach
Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków CONRES spółka z o.o. w Katowicach
Konserwacja Zabytków CONRES spółka z o.o. w Katowicach
ESAB spółka z o.o. w Katowicach (wcześniej: ELEKTRODY BAILDON spółka z o.o.)
Magnesy Baildon spółka z o.o. w Katowicach
Sandvik Baildonit S.A. w Katowicach
„SUPON” Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Katowicach
Przedsiębiorstwo Budowlane „LATUSEK” w Katowicach
„OPNAL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe spółka z o.o. w Siemianowicach Śl.
Zakład Przeróbki Plastycznej na Zimno BAILDON spółka z o.o. w Katowicach
WIERTŁA BAILDON spółka z o.o. w Katowicach
BHH MIKROMED spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej
BHH MIKROHUTA spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Huty Baildon spółka z o.o. w Katowicach
ELEKTRODY BAILDON AGENCJA HANDLOWA spółka z o.o. w Katowicach
Zakład Remontowo-Produkcyjny Huty Baildon spółka z o.o. w Katowicach
„EHAZET” Przedsiębiorstwo Eksploatacji Hałd Hutniczych w Katowicach
Agencja Handlowa Huty BAILDON spółka z o.o. w Katowicach
Zadzwoń