Blog

Rekompensata przyznawana jest w formie dodatku do kapitału początkowego i…

Dowiedz się więcej

Czym jest przewlekłość a czym bezczynność ? Kiedy możemy się na nie powołać?
W postępowaniu administracyjnym obowiązuje ogólna zasada szybkości postępowania, co oznacza że organy administracji  publicznej  powinny  działać  w  sprawie  wnikliwie  i  szybko,  posługując  się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Innymi słowy mówiąc organy  administracji  publicznej  obowiązane  są  załatwiać  sprawy  bez zbędnej zwłoki, zwłaszcza te sprawy,  które  mogą być  rozpatrzone  w  oparciu  o  dowody  przedstawione  przez  stronę  lub  w  oparciu  o fakty  i  dowody  powszechnie  znane  albo  znane  z urzędu  organowi,  przed  którym

Dowiedz się więcej

W wypadku niektórych pracodawców, specyfika prowadzonej działalności powoduje występowanie znacznych różnic w poziomie zapotrzebowania na pracę w poszczególnych okresach czasu i uzależnienia natężenia pracy np. od cyklu dostaw czy pór roku. Potencjalnie może narażać to pracodawcę na szereg negatywnych konsekwen

Dowiedz się więcej

Testament – czyli rozporządzenie na wypadek śmierci – nie musi mieć formy aktu notarialnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego podstawową formą testamentu zwykłego jest bowiem testament własnoręczny, a więc sporządzony samodzielnie przez daną osobę (spadkodawcę).  Testament taki dla swej ważności powinien być zapisany w całości pismem ręcznym i podpisany, a ponadto opatrzony datą. Spadkodawca nie może więc

Dowiedz się więcej

4/4
Zadzwoń